ROCT

Autentificare | Cont Nou

Concept

Firma de exerciţiu - reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Introducerea metodei de învăţare prin firma de exerciţiu, în învăţământul profesional şi tehnic din România s-a realizat,  începând cu anul 2001, printr-un proiect iniţiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est  şi desfăşurat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Kulturkontakt din Austria -proiectul ECO NET.

Pornind de la rezultatele obţinute, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  a luat decizia strategică de a  disemina pe plan naţional această metodă de predare-învăţare.

Astfel, în perioada 2001-2004, metoda a fost implementată în cadrul instruirii practice în 10 şcoli incluse  în proiectul ECO NET (în baza Ordinului nr. 4508/2001) Cele 10 scoli pilot in proiectul ECO NET sunt: Colegiul Economic „F.S.Nitti” Timişoara, Colegiul Economic „Th.Costescu” Drobeta Turnu Severin, Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, Colegiul Economic Arad, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iaşi, Colegiul Economic „Transilvania” Tg. Mureş, Colegiul Economic „George Bariţiu” Sibiu, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti.

In anul şcolar 2001-2002 se înfiinţează Centrala ROCT.

Rezultatele obţinute au permis extinderea utilizării  metodei “firmă de exerciţiu” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu profil servicii, prin introducerea conţinuturilor specifice în curriculumul naţional,  în anul şcolar 2006-2007 (în baza Ordinului 3172/2006).

Incepând cu anul şcolar 2008-2009, ROCT este membru afiliat la EUROPEN – European Practice Enterprises Network (organizaţie  care reprezintă reţeaua europeană a peste 7500 de firme de exerciţiu din 42 de ţări) .

In anul 2008 se înfiinţează Departamentul ROCT prin OMECT 5109/25.08.2008, ]n cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic.

Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin:

 • familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale
 • simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri
 • perfecţionarea limbajului de afaceri
 • dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

Obiectivele specifice ale aplicării acetei metode de învăţare se referă la:

 • dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învăţământul profesional şi tehnic
 • facilitarea trecerii absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic de la şcoală la viaţa activă
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial al adulţilor prin programele de formare profesională continuă

Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt:

 • creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor
 • reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă
 • mai buna  adaptabilitate la schimbarea locului de muncă
 • flexibilitate
 • asumarea iniţiativei şi a riscului.

Firma de exerciţiu în învăţământul profesional şi tehnic, profilul servicii, reprezintă o componentă a curriculumului naţional pentru profilul servicii şi a curriculumului în dezvoltare locală pentru celelalte profiluri. La nivel extracurricular elevii participă  la târguri interne şi internaţionale ale firmelor de exerciţiu.

 

Nivelurile de complexitate a firmei de exerciţiu

Mini-firma de exerciţiu – Nivel I (Se recomandă ca o pregătire premergătoare pentru predarea – învăţarea în firma de exerciţiu)

Predarea-învăţarea se derulează sub forma unui “birou de învăţare”. În biroul de învăţare sunt simulate toate activităţile economice pe baza unui model închis. Situaţiile economice sunt iniţiate de către profesor iar relaţiile comerciale cu clienţii, instituţiile fiscale, bancare şi întreprinderile de servicii sunt prezentate de către profesor.

Acest model de organizare a firmei de exerciţiu poate fi utilizat în cadrul curriculumului in dezvoltare locală pentru unităţile de învăţământ cu alte profiluri decât servicii, sau în clasele a IX-a şi a  a X-a, la profilul servicii, ca etapă premergătoare înfiinţării firmei de exerciţiu.

Caracteristici ale mini-firmei de exerciţiu – nivel I:

 • Nu relaţionează cu mediul extern
 • Nu este înregistrată la Centrala  Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)
 • Situaţiile exersate sunt iniţiate de profesor
 • Procesul de predare-învăţare este orientat către acţiune. Elevul parcurge toate departamentele biroului şi îşi îndeplineşte sarcinile fie individual, fie în echipă.

 

Firma de exerciţiu – Nivel II (Se aplică pentru firme noi – la clasa a XI-a ruta directă, respectiv clasa a XII-a ruta progresivă, profilul servicii)

Caracteristici ale firmei de exerciţiu – nivel II:

 • Existenţa unui centru economic şi antreprenorial (cabinetul firma de exerciţiu) dotat corespunzător
 • Firma se înregistrează la Centrala  Reţelei Firmelor de Exerciţiu/Întreprinderilor Simulate din România
 • Stabilirea  relaţiilor  de afaceri cu firmele de pe piaţa naţională a firmelor de exerciţiu
 • Efectuarea tuturor activităţilor necesare în cadrul unei întreprinderi pentru rezolvarea operaţiunilor curente
 • Organizarea de prezentări ale firmei de exerciţiu
 • Deschiderea unui cont bancar la banca firmelor de exerciţiu existentă în cadrul ROCT pentru efectuarea  decontărilor.

 

Firma de exerciţiu – NIVEL III (Se aplică pentru firmele cu o durată de funcţionare de peste doi ani, respectiv firmele de exerciţiu preluate succesiv de mai multe generaţii de elevi)

Caracteristici ale firmei de exerciţiu- nivel III:
În plus, faţă de nivelul II

 • Realizează contacte cu cel puţin 3 firme de exerciţiu din străinătate
 • Derulează  operaţiuni şi în limbi străine
 • Elevii sunt înregistraţi ca şi colaboratori/ salariaţi